Tin-Tức
Tin Buồn - Ngày 16 tháng 8, năm 2010

Nhận được tin Sư phó Trương Bá Đương,
Chưởng môn Sa Long Cương 
vừa thất lộc tại thành phố Sài Gòn, Việt Nam
vào ngày 16 tháng 8, năm 2010

Lễ an táng đã được cử hành vào ngày 19 tháng 8 năm 2010
tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Toàn thể Võ Sư, Huấn Luyện Viên và Môn Sinh Liên Đoàn Quốc Tế Bình Định Sa Long Cương
Thành Thật Chia Buồn với gia đình Sư phó Trương Bá Đương trước sự mất mát to lớn nầy.

Cầu nguyện hương hồn Sư phó Trương Bá Đương được sớm được siêu thoát.

Thành Kính Phân Ưu.


Xin vào trang web Sa Long Cương Canada để xem thêm chi tiết:
http://www.salongcuong.info/canada/?lang=vi

English | Française | Home